0595-528345 info@wadloop.nl

Regelement

Artikel 1
Aanmelding:
De wadlooptochten worden gehouden onder auspicien van Dijkstra’s Wadlooptochten C.V., gevestigd te Pieterburen, gemeente De Marne, hierna aan te duiden als Dijkstra’s Wadlooptochten CV.

Artikel 2
Aanmelding:
Deelnemer aan de wadlooptochten is zij/hij, die het daarvoor bestemde aanmeldings/deelnemersformulier* volledig heeft ingevuld, daarin heeft verklaard akkoord te gaan met het Reglement inclusief de daarin opgenomen annuleringsvoorwaarden (Artikel 3), ondertekend, een schriftelijke bevestiging van Dijkstra’s Wadlooptochten CV heeft ontvangen en de verplichte kosten heeft betaald. Bij niet-tijdige betaling vervalt de aanmelding. De organisator kan zonder opgaaf van redenen, verbieden dat iemand deelnemer wordt. De minimum leeftijd voor de tochten is uitsluitend ter beoordeling van de gidsen en de organisator.
* Daartoe wordt ook gerekend het online aanmeldings/deelnemersformulier op de internetsite van Dijkstra’s Wadlooptochten CV (www.wadloop-dijkstra.nl) waarin middels het aanvinken van de tickbox “Mijn groepsgenoten en ik gaan akkoord met het Reglement en de hierin opgenomen Annuleringsvoorwaarden.”ondertekening plaatsvindt.

Artikel 3
Annuleringsvoorwaarden:
A. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
B. Indien U binnen 6 weken voor aanvang van de wadlooptocht 1 of meerdere personen afmeldt, worden door ons administratie in rekening gebracht:
1. Bij annulering tussen de 2e en 6e week voor aanvang van de tocht wordt 50% van het totale verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
2. Bij annulering tussen de dag van de tocht en de 2e week, vindt geen restitutie plaats.
C. Annuleringskosten worden achteraf verrekend met reeds betaalde bedragen.

Artikel 4
Wadgids is hij/zij, die door Dijkstra’s Wadlooptochten CV is aangewezen. Deze gidsen zijn niet contractueel aan de organisatie verbonden, doch treden in hun functie van gids als vrijwilliger op.

Artikel 5
Elke deelnemer word geadviseerd mee te nemen aan kleding en uitrusting: zwembroek en/of korte broek, wollen trui, windjack, sokken, hoge gymschoenen of overeenkomstig schoeisel, en een waterdichte rugzak of plasticzak, waarin geborgen zijn: een verschoning, wasgerei, zonnebrandolie, druivensuiker, zomede spijs en drank.

Artikel 6
Het is de deelnemer verboden:
1. ander schoeisel te dragen dan hoge gymschoenen of overeenkomstig schoeisel;
2. alcoholhoudende dranken kort voor en tijdens de oversteek (wadlooptocht) te gebruiken;
3. zich op te houden, te bevinden, of te lopen voor de gids die voorop loopt;
4. zich meer dan 50 meter zijwaarts van de hoofdgroep op te houden of te lopen zonder toestemming van de gids.

Artikel 7
Elke deelnemer is verplicht:
1. tenminste 15 minuten voor het vastgestelde tijdstip aanwezig te zijn op de vertrekplaats;
2. de aanwijzingen bij het vertrek van de autobussen en/of personenauto’s stipt op te volgen;
3. toe te laten dat door of vanwege de organisatie controle wordt gehouden op de deelnemerskaart en de punten genoemd in artikel 5;
4. de aanwijzingen van de gidsen, hetzij op de vaste wal, hetzij op het wad, stipt op te volgen.

Artikel 8
Degene die handelt in strijd met het bepaalde in artikel 5 en niet voldoet aan het gestelde in artikel 6 van dit reglement, kan door de organisatie of gids worden uitgesloten van deelname aan de tocht, zonder aanspraak zijnerzijds op enige vergoeding.

Artikel 9
De gids is tijdens de tocht gemachtigd die maatregelen te nemen, die hij/zij nodig oordeelt in het belang van de veiligheid van de deelnemers.

Artikel 10
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Dijkstra’s Wadlooptochten CV. Klachten welke niet zijn voorzien van de naam en het woonadres van de klager(s) en niet door hem/haar zijn ondertekend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 11
Onverkort wordt gehandhaafd het principe dat het nodig en wenselijk is dat elke deelnemer, alvorens een oversteek deel te nemen de wadzwerftocht moet hebben volbracht.

Artikel 12
Door het tekenen van het aanmeldingsformulier* als deelnemer, verklaart deze tevens, dat hij/zij zich onderwerpt aan de bepalingen van dit reglement en bovendien verklaart hij/zij alsdan dat de aansprakelijkheid van de organisatie en van de gidsen uit overeenkomst en uit de bepalingen van de artikelen 6:162 en volgende van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
* Daartoe wordt ook gerekend het online aanmeldings/deelnemersformulier op de internetsite van Dijkstra’s Wadlooptochten CV (www.wadloop-dijkstra.nl) waarin middels het aanvinken van de tickbox “Mijn groepsgenoten en ik gaan akkoord met het Reglement en de hierin opgenomen Annuleringsvoorwaarden.”ondertekening plaatsvindt.

Artikel 13
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een beslissing in zaken betreffende de organisatie van de wadlooptochten. Deze beslissing is voor ieder bindend.

Aldus opnieuw vastgesteld door Dijkstra’s Wadlooptochten C.V. op 17 december 2004 en ingaande op 17 december 2004.

Dijkstra’s Wadlooptochten C.V.

Dijkstra’s Wadlooptochten CV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nr. 35424. Ingevolge de provinciale verordening ter beveiliging van het wadlopen is door de provinciale overheden van de provincies Friesland en Groningen, aan Dijkstra’s Wadlooptochten CV, een vergunning verleend voor het houden van wadlooptochten in beide provincies.